Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden E-com Academy

Artikel 1 Definities 

1.     E-com Academy: De exploitant van het Platform.

2.     Dienst: E-com Academy biedt Gebruikers de toegang tot online content op gebied van dropshipping, verkopen via Bol.com, mindset en e-marketing.

3.     Gebruiker: De natuurlijke persoon al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf die het platform bezoekt, gebruikt en/of content bekijkt.

4.     Account: Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van het gebruik van het platform van E-com Academy.

5.     Abonnement: Het abonnement voor bepaalde tijd welke de Gebruiker gedurende het abonnement de toegang tot het Platform geeft.

6.     Aanbod: iedere Aanbieding aan Gebruiker tot het verrichten van diensten door E-com Academy

7.     Platform: het online platform via de website https://www.e-comacademy.nl.


Artikel 2 Toepasselijkheid

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van E-com Academy en iedere Overeenkomst tussen E-com Academy en Gebruiker, alsmede op ieder gebruik van het Platform door een Gebruiker.

2.     Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

3.     Door het Platform te gebruiken stemt de Gebruiker in dat E-com Academy door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de (betaalde) diensten, en dat bepaalde informatie wordt doorgegeven aan E-com Academy. Indien en voor zover sprake is van marketingcommunicatie, is het vereist dat de Gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.


Artikel 3 Toegang tot het Platform

1.     E-com Academy biedt enkel en alleen het gebruik van het Platform aan. E-com Academy heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van dropshipping of andere bedrijfsactiviteiten door de Gebruiker.

2.     E-com Academy spant zich in het Platform ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

3.     Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan E-com Academy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van het Platform tijdig worden verstrekt aan E-com Academy.

4.     E-com Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat E-com Academy is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor E-com Academy bekend was.


Artikel 4 Gebruik van het Platform

1.     Gebruiker heeft toegang tot het Platform nadat Gebruiker bij het Platform een account heeft aangemaakt en de betaling heeft verricht.

2.     Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker E-com Academy onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van het Platform. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

3.     Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van het Platform van E-com Academy, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

4.     Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het Platform. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van het Platform. Gebruiker dient zich te onthouden van:

Het publiceren en verspreiden van gegevens via het Platform van E-com Academy, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.

Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via het Platform zelf, van processen of programma's waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit E-com Academy of derden hindert of schade toebrengt.

5.     Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is E-com Academy gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. 

6.     E-com Academy komt het recht toe Gebruiker de toegang tot het Platform te ontzeggen en/of het gebruik van het Platform te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande Gebruiker en/of mogelijke strafbare feiten.

7.     E-com Academy is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van het Platform in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor het Platform is bedoeld.

8.     Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van E-com Academy of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is E-com Academy gerechtigd om dat deel van het Platform per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. E-com Academy zal eventuele inbreukmakende / schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Gebruiker geen of niet volledig gebruik kan maken van de dienst van E-com Academy. In geen geval is E-com Academy aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens. 


Artikel 5 Verplichtingen bij het gebruik van het Platform

1.     Gebruiker vrijwaart E-com Academy vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van het Platform voor alle schade als gevolg van in artikel 4 genoemde situaties. E-com Academy is niet aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt ten gevolge van zijn handelingen in strijd met bovenstaande.

2.     Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd door E-com Academy aan Gebruiker. 

3.     Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.

4.     Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij het Platform gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens. 

5.     Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van E-com Academy, alsmede op de goede naam van E-com Academy. 

6.     Gebruiker geeft E-com Academy uitdrukkelijk toestemming om zijn gegevens te delen met derden indien en voor zover dit noodzakelijk is voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en een derde.

7.     Gebruiker begrijpt dat hij zelf nadere kosten moet maken voor het opzetten van een eigen (dropship en- of Bol.com)-onderneming. Deze kosten komen bovenop het bedrag dat Gebruiker verschuldigd is aan E-com Academy. Gebruiker dient in elk geval nadere kosten te maken voor het gebruiken van bepaalde applicaties, softwareprogrammatuur, het openen van bankrekeningen, het laten opstellen van juridische documenten, het inschrijven bij de kamer van koophandels alsmede andere kosten die redelijkerwijs te verwachten zijn bij het starten van een (nieuwe) onderneming. 


Artikel 6 Beschikbaarheid Platform

1.     E-com Academy streeft ernaar om zich in te spannen om het Platform en de toegang tot het Platform voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van het Platform. E-com Academy is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van het Platform en het gebruik van het Platform op te schorten. E-com Academy is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van het Platform te kunnen waarborgen.

2.     Het staat E-com Academy vrij onderhoud te plegen aan het Platform en deze ten gevolge daarvan buiten gebruik te stellen. In geen geval is E-com Academy aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van het Platform, doch zal E-com Academy zich volledig en conform de branche geldende normen inzetten tot het beschikbaar stellen van het Platform zonder beperkingen en of onderbrekingen.


Artikel 7 Totstandkoming Overeenkomst

1.     Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk en- of elektronisch wordt gedaan door E-com Academy aan Gebruiker.

2.     De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker een Aanbod heeft aanvaard door online het door hem gekozen abonnement te betalen.

3.     Indien Gebruiker het Aanbod heeft aanvaard door een (online) betaling te verrichten, zal E-com Academy het abonnement van Gebruiker per e-mail bevestigen. Elk aanbod is slechts geldig conform de in het aanbod vermelde termijn en voorwaarden, daarna kan E-com Academy niet meer aan een Aanbod gehouden worden. Een aanbod vervalt ook indien de aangeboden dienst niet meer beschikbaar is. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan een aanbod dat is komen te vervallen.

4.     E-com Academy is niet gehouden aan een Aanbod indien Gebruiker redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Gebruiker geen rechten ontlenen.

5.     Gebruiker verkrijgt direct nadat hij de ontvangstbevestiging van E-com Academy heeft ontvangen op het door hem opgegeven e-mailadres toegang tot het platform. Annulering van een reeds overeengekomen abonnement kan slechts kosteloos indien de Gebruiker de content niet heeft gezien, en binnen 14 dagen na de ontvangstbevestiging een beëindigingsverzoek stuurt aan het opgegeven e-mailadres.

6.     De Gebruiker in de uitoefening van beroep en bedrijf kan een reeds aangegane overeenkomst niet kosteloos annuleren.


Artikel 8 Abonnementsvoorwaarden 

1.     Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van één jaar (12 maanden). 

2.     Het abonnement wordt na afloop van de eerste abonnementsperiode stilzwijgend verlengd met de periode waarvoor het abonnement de eerste periode is aangegaan, indien Gebruiker het abonnement niet met inachtneming van een opzegtermijn van een maand opzegt. Gebruiker heeft de mogelijkheid om het abonnement na afloop van de eerste periode maandelijks op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

3.     De opzegging dient per e-mail aan E-com Academy gestuurd te worden onder vermelding van de naam en contactgegevens van de Gebruiker, alsmede de reden van opzegging. 

4.     Indien opzegging plaatsvindt tijdens de eerste abonnementsperiode, heeft Gebruiker geen aanspraak op restitutie van de reeds betaalde abonnementsvergoeding over de resterende periode.

5.     E-com Academy kan het abonnement onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, te zijn verschuldigd aan de Gebruiker, ontbinden ingeval:

Gebruiker in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeerd;

Gebruiker de server en/of programmatuur gebruikt in strijd met de geldende wet- en regelgeving of anderszins naar het oordeel van E-com Academy als ongewenst wordt aangemerkt.

6.     De Gebruiker is niet gerechtigd om het abonnement te bevriezen of tijdelijk te deactiveren. 

7.     Het abonnement geeft toegang tot de beschikbare content.

8.     Nadat het abonnement is geëindigd, is de Gebruiker verplicht eventuele stukken en gegevens te retourneren aan E-com Academy.

9.     Elke Gebruiker dient uitdrukkelijk de gedragsregels te volgen. 



Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

1.     Door het aanmaken van een Account ten behoeve van het aangaan van een abonnement gaat Gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarde(n) alsmede het incassobeleid van E-com Academy. Abonnementskosten worden per automatische incasso, op basis van vooruitbetaling betaald en worden jaarlijks, per kwartaal of maandelijks geïncasseerd, waarvoor Gebruiker expliciet akkoord geeft. 

2.     Betaling van het abonnement dient op basis van vooruitbetaling te geschieden, althans Gebruiker dient de eerste abonnementsperiode te voldoen alvorens Gebruiker de toegang verkrijgt tot de content van E-com Academy. 

3.     Betaling kan op basis van een eenmalige vooruitbetaling waarin Gebruiker het bedrag ineens dient te voldoen. Gebruiker heeft ook de keus om de betaling in maximaal twaalf termijnen te voldoen gedurende een periode van maximaal 1 jaar. 

4.     Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is E-com Academy gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.

5.     Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor door E-com Academy gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Gebruiker in verzuim. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor door E-com Academy gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Gebruiker eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen alvorens zij in verzuim raakt. Voorgenoemde aanmaning bevat tevens een opgave van de buitengerechtelijke kosten en verdere gevolgen van het intreden van het verzuim indien zij niet binnen 14 dagen alsnog aan haar verplichting(en) voldoet. Voor de zakelijke Gebruiker geldt dat deze Gebruiker na afloop van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim is en geen nadere ingebrekestelling zal ontvangen.

6.     Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal E-com Academy zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW. 

7.     Indien E-com Academy meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Gebruiker.

8.     E-com Academy heeft het recht om Gebruikers te weigeren indien zij onvoldoende kredietwaardig zijn.

Artikel 10 Risico overgang

E-com Academy is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale) gegevens die Gebruiker op het Platform plaatst dan wel laat plaatsen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens.


Artikel 11 Overmacht

1.     E-com Academy is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan hij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.     Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) natuurrampen, (vii) oorlog en terroristische aanslagen, (viii) algemene vervoersproblemen, (ix)  werkstakingen in het bedrijf van E-com Academy en (x) overige situaties die naar het oordeel van E-com Academy buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3.     E-com Academy heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat E-com Academy zijn verbintenis had moeten nakomen.


Artikel 12 Beperking aansprakelijkheid 

1.     E-com Academy biedt uitsluitend een Platform aan waarvan Gebruikers gebruik kunnen maken. 

2.     E-com Academy is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie in het Platform, video’s of die van gelinkte websites. E-com Academy streeft ernaar (de informatie in) het Platform zoveel mogelijk up-to-date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van het Platform.

3.     E-com Academy is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en renteschade. 

4.     De aansprakelijkheid ten aanzien van betaalde diensten is te allen tijde beperkt tot de waarde van de betreffende dienst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens E-com Academy. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar. 

5.     De aangeboden diensten van E-com Academy zijn op geen enkele manier te zien als juridisch en- of boekhoudkundig advies.

6.     E-com Academy is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van het Platform en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van het Platform.

7.     E-com Academy geeft geen garanties over eventuele te behalen resultaten en is niet aansprakelijk voor geen, verminderde of tegenvallende resultaten door Gebruiker.

8.     E-com Academy staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens E-com Academy verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

9.     E-com Academy is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is E-com Academy aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.

10.     Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van E-com Academy vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij E-com Academy. Elke vordering tot schadevergoeding jegens E-com Academy dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.


Artikel 13 Opschorting 

1.     E-com Academy is bevoegd het gebruik van het Platform te schorsen, indien Gebruiker zijn/haar verplichtingen voor het gebruik van het Platform niet of niet volledig nakomt. E-com Academy is bevoegd de toegang tot het Platform aan Gebruiker te ontzeggen, indien Gebruiker in strijd met deze gebruikersvoorwaarden handelt.

2.     Voorts is E-com Academy bevoegd het gebruik van het Platform zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het aanbieden van het Platform aan Gebruiker onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde aanbieding van het Platform in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3.     E-com Academy behoudt steeds het recht enige schadevergoeding te vorderen van Gebruiker in de gevallen als in artikel 4 van deze Overeenkomst benoemd en E-com Academy hierdoor schade heeft opgelopen.


Artikel 14 Vrijwaring en juistheid van informatie

1.     Gebruiker vrijwaart E-com Academy van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

2.     Gebruiker vrijwaart E-com Academy voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Gebruiker, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Gebruiker verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Gebruiker jegens derde(n).

3.     Indien Gebruiker elektronische bestanden, software of informatiedragers aan E-com Academy verstrekt, garandeert Gebruiker dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 15 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging       

1.     E-com Academy gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker.

2.     Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van E-com Academy. E-com Academy zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk.

3.     Indien E-com Academy op grond van de aard van het aangeboden Platform dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten niet onredelijk is. E-com Academy kan niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zijn de door E-com Academy de door E-com Academy getroffen beveiliging te breken.

4.     Indien daartoe expliciet toestemming van Gebruiker is verkregen, kan E-com Academy gedeelde resultaten van Gebruiker op haar website publiceren ten behoeve van reclame- en/of promotiedoeleinden. Gebruiker kan deze toestemming intrekken en dient een e/mail te sturen naar het opgegeven e-mailadres om de gedeelde resultaten te verwijderen.

 

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

1.     Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten binnen en op de diensten van E-com Academy en het Platform, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën, adviezen en dergelijke met betrekking tot het Platform berusten uitsluitend bij E-com Academy en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.

2.     Het is Gebruiker verboden om informatie die E-com Academy in het kader van de uitvoering van het Platform heeft gedeeld, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen in de ruimste zin des woords of op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van E-com Academy.

3.     Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van materialen.

4.     Elke Gebruiker behoudt het eigendom, de verantwoordelijkheid voor en/of andere toepasselijke rechten op door Gebruiker gecreëerde content.

5.     Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.


Artikel 17 Klachten

1.     Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via het Platform van E-com Academy wordt aangeboden, of anderszins klachten heeft over de Overeenkomst is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. 

2.     Indien Gebruiker denk dat zijn account gehackt of aangetast is, dient Gebruiker direct contact op te nemen met E-com Academy.

3.     De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil E-com Academy de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.

4.     E-com Academy zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

5.     Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.


Artikel 18 Toepasselijk recht

1.     Op elke Overeenkomst tussen E-com Academy en Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     E-com Academy heeft het recht deze gebruikersvoorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via het Platform inzien. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met een gewijzigde versie, heeft Gebruiker niet langer toegang tot het Platform en wordt het gebruik van de diensten onmiddellijk gestaakt, althans per datum van ingang van de gewijzigde voorwaarden.

3.     Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen E-com Academy en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Overijssel, locatie Almelo tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

arrow_drop_up arrow_drop_down